ХАРКІВЩИНА: WEB-проект Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки

« Методичні матеріали

 

Планування – 2008

Методичні матеріали для керівників бібліотек [2007]

Додатки:

 1. Примірна схема річного плану бібліотеки
 2. Національні та обласні комплексні програми
 3. Святкові дні, знаменні та пам’ятні дати 2008 р.

 

Престиж, привабливість, важливість і потрібність бібліотеки, її конкурентноздатність безпосередньо залежать від переліку та якості її послуг і комфортності користування ними. Як сама бібліотека, так і її послуги повинні бути доступними та зручними для всіх груп і категорій користувачів. Саме відповідні організаційні та технологічні нововведення на основі аналізу змін у сфері читацьких інтересів і потреб покращують роботу бібліотеки та підвищують її імідж. Оцінка якості й результативності бібліотечних послуг здійснюється на всіх етапах їх реалізації (планування, розробка заходів, реклама, вивчення та аналіз попиту тощо).

Планування - процес творчий і складний. План - це не тільки визначення конкретних завдань та основних показників, традиційних, інноваційних форм взаємодії бібліотеки і користувача, а й передбачення кінцевого результату діяльності та виявлення її ефективності. Сучасні умови роботи потребують оцінки бібліотечних послуг не тільки за кількісними показниками, а і за показниками, які характеризують їх якість, продуктивність, корисність та певну збалансованість, а оцінюються вони сьогодні за такими параметрами, як: корисність, відповідність попиту; своєчасність, оперативність виконання; інформативність, змістовність; сучасність методів їх виконання та засобів надання.

План як дієвий інструментарій директора – менеджера – це опосередковане спілкування з владними структурами; бачення керівником бібліотеки “стратегії розвитку”, а не “стратегії виживання..”. Планування має мотивувати колектив до праці, базуватись на реалізації місії бібліотеки, конкретизувати пріоритети розвитку, розробляти конкретні цілі на виконання стратегії її розвитку, конкретизувати дії кожного структурного підрозділу.

План є головним документом, що визначає основні завдання та пріоритети діяльності бібліотеки, окреслює основні стратегічні напрями розвитку, охоплює коло питань, спрямованих на розширення вільного доступу до інформації та знань, на залучення користувачів до цінностей національної та світової культури, освіти, науки та на формування духовного потенціалу нації. Сподіваємося, що під час прийняття рішень, визначенні пріоритетів і плануванні майбутньої діяльності вашої бібліотеки, ви скористаєтеся ним, і знайдете щось корисне для своєї роботи.

 

Додаток 1. Примірна схема річного плану бібліотеки

І. Вступ. Короткий виклад місії бібліотеки, стратегічні цілі по реалізації визначеної мети.

ХХІ століття, визначивши одним зі своїх головних пріоритетів інформатизацію суспільства, об'єктивно поставило перед бібліотекою завдання - сприяння зростанню різноманітності знань, що використовуються у суспільстві, здатності до самоосвіти особи, її творчої індивідуальності, що фактично надало бібліотекам нової місії.

У зв'язку з цим діяльність бібліотеки у 2008 році буде спрямована на:

 • задоволення потреб дітей у духовному та інтелектуальному розвитку, самопізнанні й самоосвіті; інтеграцію їх у соціокультурне середовище суспільства через читання; забезпечення рівного доступу до інформації;
 • надання доступу користувачам до об'єктивної всебічної інформації про світ у доступній і безпечній для них формі;
 • забезпечення інформаційно-бібліотечного мультисервісу, пошук і апробація нових форм обслуговування користувачів;
 • впровадження інформаційних технологій, надання доступу через Інтернет до багатств світових інформаційних ресурсів та гармонізацію інформаційно-пошукового простору бібліотек України на базі сучасних технологій;
 • науково-методичне забезпечення функціонування мережі бібліотек, здійснення постійного моніторингу проблем читання та бібліотечного обслуговування;
 • формування оптимального фонду відповідно до інформаційних запитів користувачів, їхніх вікових особливостей;
 • розширення діяльності бібліотеки щодо укріплення корпоративних і міжвідомчих зв'язків.

ІІ. Участь у реалізації державної політики у галузі бібліотечної справи (участь в розробці державних програм, стандартів, пропозицій до законодавчих та регламентуючих документів).

ІІІ. Користувачі, відвідування, звернення до бібліотеки. (Користувачів давати по ЄРК та обслужених).

IV . Формування і використання бібліотечних ресурсів.

 1. Формування бібліотечного фонду. (Планувати кількість назв і кількість примірників).
 2. Комплектування бібліотечного фонду.
 3. Організація бібліотечного фонду . Вивчення, розкриття.
 4. Поповнення фонду бібліотеки буде здійснюватися відповідно до профілю комплектування новими документами, які б повністю забезпечували інформаційні потреби і запити читачів.

Ця робота ґрунтується на:

 • визначенні оптимальних розмірів поповнення фонду, прогнозованій середній вартості документа і грошових коштів, необхідних для придбання запланованої кількості документів;
 • розширенні тематичного складу фонду, видів носіїв інформації;
 • застосуванні економічного аналізу та обґрунтуванні вибору джерел комплектування та носіїв інформації.

При відборі документів враховуватиметься:

 • пропозиція ринку інформаційних носіїв, яка постійно змінюється;
 • потреби користувачів, що постійно зростають;
 • фінансові можливості бібліотеки;
 • цінність документа в науковому, естетичному, літературному, історичному значенні.

З метою якісного комплектування фондів буде проводитися вивчення:

 • читацького попиту шляхом аналізу наданих бібліографічних довідок;
 • ступеню укомплектованості фонду відповідно до запитів користувачів на основі аналізу відмовлень;
 • статистичних даних фонду;
 • оптимальних показників щорічних надходжень та обсягів грошових надходжень, необхідних для їх придбання.

Див: Таблиця

V . Наукова обробка документів.

Організація і ведення електронних баз даних, карткових каталогів і картотек.

Див: Таблиця

VI. Електронні ресурси. Довідково-інформаційне обслуговування і міжбібліотечний абонемент.

Доступ до ресурсів Інтернет, ефективність даної послуги.

Див: Таблиця

VII . Інтеграція бібліотеки у світовий та національний простір.

Робота з партнерами, у т.ч. зарубіжними. Участь і організація міжнародних конференцій.

Див: Таблиця

VIII . Соціокультурна діяльність. Участь в державних, місцевих програмах. Ефективність.

Див: Таблиця

IX . Науково-дослідна та науково-методична робота.

Див: Таблиця

X. Організація системи управління.

Див: Таблиця

XI. Фінансово-економічна діяльність.

Див: Таблиця

 

Додаток 1. (до плану) Основні показники роботи бібліотеки

Додаток 2. (до плану) План основних заходів ...... бібліотеки

 

Додаток 2. Національні та обласні комплексні програми

Бібліотека сьогодні є регіональним соціально-громадським центром, який здійснює інформаційне обслуговування різноманітних категорій користувачів. Одним із напрямів діяльності бібліотек є забезпечення реалізації завдань національних та обласних програм, перелік яких поданий нижче. Відповідно до програм слід розробити заходи, які мають забезпечувати їх виконання.

Робота бібліотек в 2008 р. буде традиційно орієнтуватися на офіційні документи національного, обласного, районного рівня.

Національні програми

 1. Національна програма інформатизації на 2006-2008 р.р
  Постанова Верховної Ради України від 4.11. 2005 р. № 3075- IV
 2. Загальнодержавна програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки
  Закон України від 20.04. 2004 р. № 1692-І V
 3. Державна цільова програма розвитку національного усиновлення дітей України “Кожній дитині – власну родину” на 2006-2016 р.р.
  Постанова Верховної Ради України від 10.01. 2006 р. № 3299- IV
 4. Програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 р.р.
  Постанова Верховної Ради України від 12.04. 2006 р. № 496
 5. Про схвалення Концепції загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 р.р”
  Розпорядження Кабінету Міністрів від 22.04.2006 р. № 229-р

Програми, прийняті Харківською обласною радою у 2005-2007 роках (діючі)

 1. Регіональна програма "Здорова мати - здорова дитина" на 2006-2010 роки
  рішення VI сесія V скликання від 28 березня 2006 року № 30-IV
 2. Комплексна програма розвитку системи зв`язку, оповіщення та інформатизації цивільної оборони Харківської області на 2006-2010 роки
  рішення VI сесія V скликання в ід 26 жовтня 2006 року
 3. Програма створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Харківській області на 2007-2009 роки
  рішення VI сесія V скликання в ід 26 жовтня 2006 року
 4. Програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу в Харківській області на 2006-2008 роки.
 5. Програма індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2006-2011 роки.
 6. Комплексна програма забезпечення молоді житлом до 2012 року .
 7. Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2006-2010 роки
 8. Програма соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2005-2010 роки.
 9. Програма розвитку місцевого самоврядування на період 2006-2011 років.
 10. Програма стабілізації та розвитку тваринництва на 2006-2010роки.
 11. Обласна програма "Молодь Харківщини на 2006-2008 роки".
 12. Програма сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2007-2008 роки
  рішення XVІІІ сесія V скликання в ід 6 вересня 2007 року № 387-V
 13. Обласна програма «Реабілітація дітей з вродженими незворотними порушеннями слуху» на 2007-2008 р.р
  рішення облради від 5.07.2007 р. № 300- V
 14. Обласна програма підтримки розвитку архівної справи на 2007-2010 роки
  рішення XV І сесія V скликання від05 липня 2007 року № 305- V
 15. Програма розвитку інформаційного простору Харківської області на 2006-2010 роки
  рішення облради від 23 грудня 2005 р.
 16. Обласна програма стабілізації та розвитку тваринництва на 2006-2010 р.
  рішення облради від 23 грудня 2005 р.
 17. Програма розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2006-2010 р.р.
  рішення облради від 30 листопада 2006 р. № 103- V
 18. Програма розвитку і використання російської мови в Харківській області на 2007 – 2012 роки
  рішення облради від 05 липня 2007 р. № 306-V
 19. Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Харківській області на 2007 - 2011 роки
  рішення облради від 03 квітня 2007 р. № 203 -V

 

Додаток 3. Святкові дні, знаменні та пам’ятні дати 2008 р. для використання при складанні планів роботи

2008 рік – рік пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 р.р.

2008 рік – рік туризму і курортів в Україні

ЦЬОГО РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ:

 • 1030 років від дня народження Ярослава Мудрого (бл. 978–1054), великого князя київського, державного діяча Київської Русі
 • 960 років від дня народження Омара Хайяма (бл. 1048–бл 1123), перського і таджицького поета, ученого
 • 460 років від дня народження Джордано Бруно (1548–1600), італійського філософа–матеріаліста, поета
 • 210 років із часу виходу поеми «Енеїда» І.П.Котляревського (1798)
 • 90 років від дня заснування Товариства Червоного Хреста УРСР (1918)
 • 80 років з часу заснування (1928) Київської кіностудії художніх фільмів ім. О.П. Довженка
 • 70 років з дня заснування (1938) Національної спілки художників України

 

 січень 
1 - .
6 - г .
  - 110 .. (18981965),
7 - г .
8 - 70 .. (19381985),
9 - 80 (1928),
10 - 125 (18831945),
12 - 380 (16281703),
14 - . .
19 - .
20 - .
22 - .
  - 90
  - 220 (17881824),
23 - 225 (17831842),
25 - 70 (19381980), ,
26 - ̳
27 - ̳ '
28 - 80 ³ (19281990),
29 - .
 лютий 
3 - 90 (19181990),
8 - 180 (18281905),
9 - 225 (17831852), ,
10 - 110 (18981956), , ,
14 - .
15 -
  -
20 - 100 . . (19081983),
21 - ̳
22 - 220 (17881860),
23 - ³.
24 - 90 㳺 (19181943), ³ ,
 березень 
6 - 80 (1928), ,
8 -
  - ̳
9 - 194 .. (18141861), , ,
13 - 120 (18881939),
15 -
16 - - .
20 - 180 (18281906), ,
21 - ̳ .
  - 糿
22 - .
23 -
  - .
24 -
  -
25 -
26 - ̳ .
27 - ̳ .
28 - 140 (Ϻ ) (18681936),
 квітень 
1 - ̳
3 - 100 .. (19081982), ,
  - 90 .. (19181995), ,
4 - (1949)
  - 190 г (18181883),
6 -
7 - .
9 - 120 (18881946),
11 - ̳ .
12 - .
  - - .
  -
13 - 125 ' (18831945),
14 - 120 (18881938),
18 - ̳
  - '
18-22 -
19 -
22 - .
23   .
26 - 䳿.
28 - .
  -
  -
 травень 
1-2 - .
  -
3 - .
  -
5 - 180 (18281911),
8 - ̳ ϳ
9 -
  - .
  -
10 - ̳
11 - .
12 - 75 (1933),
15 - ̳ 쒿.
17 -
  -
  -
  - 100 (19081973),
18 - ̳ .
  - (1944) - .
20 -
21 - '
22 - ̳
  - .. (1861), , , , .
24 - .
25 - , .
  -
26 - .
28 -
29 - ̳
31 - .
 червень 
1 - ̳ .
  -
  -
4 - ̳ .
5 - .
  - 110 (18981936), .
6 - .
8 - .
15 - .
17 - .
20 -
22 - .
  - 110 (18981970),
23 -
  -
24 -
25 - .
26 - ̳ .
  - ̳ .
28 - .


 липень 
1 - .
  - .
2 -
3 - 125 (18831924),
5 - ̳ .
6 - ³
  - ³ .
  - .
7 - .
  - .
10 - 90 (1918),
11 - .
12 - .
13 - .
16 - 100 (19082002),
20 -
27 -
 серпень 
2 - .
4 - .
6 - .
8 - .
9 - ̳
10 -
  -
12 - ̳
19 - .
  - .
23 - ̳ .
- .
24 - .
30 - .
31 -
 вересень 
1 - .
7 - .
8 - ̳
  - ̳
  - ̳
9 - 180 (18281910),
13 - .
  - .
14 -
  -
16 - ̳ .
17 -
20 - .
  - .
21 - ̳ .
  -
  -
28 -
  - 90 .. (19181970),
21 - г .
27 - .
  - .
30 - .
  -
 жовтень 
1 - ̳ .
  -
2 - ̳
4 -
  - ̳
5 -
  - .
8 - ̳ .
  - 1944- - .
9 - .
10 -
  - 㳿
12 -
  - .
14 - .
  - .
16 - .
17 - ̳ .
19 - .
20 -
24 - .
  - ̳ ᒺ .
27 -
28 -

30

-
 листопад 
1 - 110 (18981982),
2 -
3 - .
  - .
5 - .
6 - ̳
9 - .
10 - ̳ '
14 -
16 - ̳
  -
  - ,
  -
17 -
19 -
  -
20 -
21 -
22 -
  -
25 - ̳
  - 170 (18381918),
29 - 230 (17781843),
 грудень 
1 - Ͳ.
  - .
  - 1991 .
2 - ̳ .
3 - ̳ .
5 - ̳ .
  - 130 (18781944),
6 - .
7 - .
  - ̳ .
8 - 140
10 - .
11 - ̳
12 - .
14 -
15 - .
18 - ̳
19 - , .
  -
20 - .
22 -
  -
  - 175 (18331907),
24 - .
29 - ̳ .

 

При плануванні районних семінарів бібліотечних працівників рекомендуємо використовувати орієновану тематику семінарів.

Орієнтовна тематика семінарів бібліотечних працівників на 2007 рік

 1. Сільська бібліотека в сучасних умовах: проблеми адаптації.
 2. Публічна бібліотека як центр сімейного читання.
 3. Реалізація соціальних пріоритетів в бібліотечно – інформаційному обслуговуванні населення.
 4. Соціокультурна діяльність як основний напрямок просвітницької місії сільської бібліотеки.
 5. Формування бібліотечного фонду: маркетинговий підхід.
 6. Інформаційно-бібліографічне забезпечення сільської бібліотеки: стан, проблеми, перспективи.
 7. Сільська бібліотека: пошук партнерів.

 

З метою популяризації творів В. Стуса пропонуємо провести в бібліотеках книжкові виставки, читацькі конференції, літературно – музичні вечори під такими назвами:

 • “Народе мій, до тебе я ще верну…”
 • “Із забуття в безсмертя”
 • “На цвинтарі розстріляних іллюзій…”
 • “То пропікає душу Україна…”
 • “Як добре те, що смерті не боюсь я…”
 • “Як син, тобі доземно уклонюсь… і в смерті з рідним краєм поріднюсь”
 • “Вікна в позапростір”
 • “Червоне і чорне: Поезія-доля Василя Стуса
 • “І душу виробив таку прозору…”
 • “Міра краси – міра життєвої правди”
 • “Далекі небосхили поезії”
 • “Я тільки правду серцем кличу”
 • “Моя Україна – єдина і вільна, я з нею пов’язую долю свою”
 • “Поезії живлюща сила”
 • “Ще не всі проспівав я пісні…”
 • “У нього кожне слово – це перлина…”
 • “Поет від бога”
 • “Співець правди, краси, добра”
 • “Тобі, Україно, і перший мій подих, і подих останній тобі!”
 • “Так мудро нас страждання піднесло…”
 • “Ще так недавно й так уже давно…”
 • “Люблю я Україну, люблю життя, людей, бажаю їм добра"

 

Заходи, які рекомендуємо провести в бібліотеках з метою вшанування роковин Голодомору в Україні 1932-1933 р.р. :

 • засідання круглих столів:
  “Голод: чому і як?”
 • дискусії:
  “1932-1933 р.р.: Голодомор”
 • усні журнали:
  “Український голодомор: заперечення історії”
  “Національна катастрофа України: голодомор 30-х”
  “Масовий терор як засіб державного управління”
 • виховні години :
  “Голодомор мовою документів”
 • відкриті перегляди літератури:
  “Тридцять третій”
 • книжкові виставки:
   “1933 - трагедія голоду”
  “Терор проти народу”
  “Голод: сторінки сумної статистики”
  “Трагічна сторінка історії”
  “Чорні жнива”
 • літературні години:
  “Голодомор 1932-1933 р.р. на Харківщині”
  “Історія одного села”
  “Свідчення про недавнє минуле”
  “Сільська трагедія”
 • тематичні вечори:
  "Реквієм по безвинних"
 • години спілкування:
  “Вкарбуємо в пам’ять”
 • уроки пам’яті
  “Злочин проти народу”
 • дні інформації:
  “Війна без крові”
 • зустрічі з очевидцями:
  “Цього не можна забувати”
 • літературні читання:
  “Згадуючи тридцять третій”

 

Список використаної літератури

 1. Планування – 2007: Метод. Матеріали. Вип. 3. / Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського; Упоряд.: Гой Ю.М., Маковська В.В. , Шеін О.М.. – Хмельницький, 2006. – 52 с. – (Бібліотечному фахівцю).
 2. Календар знаменних і пам’ятних дат: № 4; IV кв. 2007. / НПБ України, Книж. палата України; Автори-укладачі: О.В. Булгак та ін. – К.: Книж. палата України, 2007. –С. 120-154.
 3. Соціокультурна діяльність: До 140-річчя НПБ України / НПБ України; Упоряд.: С. Кравченко, І. Цуріна. – К., 2005. – 66 с. – (Публічні бібліотеки)
 4. Цуріна І.О. Готуючись до планування / І.О. Цуріна // Бібл. Планета. – 2001. - №1. – С. 16-18.
 5. Від обслуговування населення – до співпраці з ним / НПБ України; Упоряд.: С. Кравченко. – К., 2007. – 56 с. – (Публічні бібліотеки)
 6. Календар знаменних та пам'ятних дат – 2008 [Електрон. ресурс] // Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу : http://www.nplu.kiev.ua/uk/events/calendar.htm
 7. Матлина С. Обновление, или ещё раз о миссии публичной библиотеки. (Первая Всероссийская школаинноватики) / С. Матлина // Библиотека. – 2001. - №6. – с. 71-76.
 8. Літературні ювілеї 2008 р. Перелік деяких літературних ювілеїв на 2008 р. [Електрон. ресурс] // Незалежний бібліотечний портал – Режим доступу: http : // librportal.org.ua.
 9. Планування сьогодні. Сторінка методиста. // Бібліотека: вчора, сьогодні, завтра. [Електрон. ресурс] // Світ дитячих бібліотек. – 2004. - №3. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/UKR/magazin/Svit_n12/10.htm
 10. Рекомендательный материал в помощь планированию работы библиотек на 2008 год. [Електрон. ресурс] // Дальневосточная государственная научная библиотека. Отдел научно-методической и научно-исследовательской работы – Режим доступу: http://www.fessl.ru/nmc/arch

 

Відповідальний за випуск: Шостко Н.І.
Редактор: Готвянська Ю.М.
Укладач: Федотова Л.М.